Υπηρεσίες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Συναλλαγών

UNDERWRITING ∙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Η QRES προσφέρει ακριβείς εκτιμήσεις, σε συνάρτηση με την αξία και τα χαρτοφυλάκια των ακινήτων, ενώ σε έργα σημαντικής αξίας, η ομάδα μας αναπτύσσει εξατομικευμένα επιχειρηματικά μοντέλα, συμβουλεύοντας τους πιθανούς επενδυτές στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Η ομάδα της QRES παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε οργανισμούς εξυπηρέτησης δανείων, προκειμένου να προβούν σε μια εμπεριστατωμένη εκτίμηση της πραγματικής αξίας των real estate χαρτοφυλακίων τους ώστε να προχωρήσουν στις αντίστοιχες στρατηγικές απόκτησης ακινήτων.
ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ

Ανάλυση ακινήτων χαρτοφυλακίου

Αξιολόγηση Δεδομένων

Συγκέντρωση και αξιολόγηση όλου του φάσματος της πληροφορίας των real estate ακινήτων.

Ανάλυση Δεδομένων

Εντοπισμός των ζητημάτων που δυνητικά θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη ρευστότητα του ακινήτου και κατηγοριοποίηση αυτών βάσει της πολυπλοκότητας, του χρόνου και της ανάλυσης κόστους.

Διαμόρφωση Στρατηγικής

Χάραξη της στρατηγικής, που αφορά είτε σε μία κατηγορία ακινήτων είτε σε κάθε ακίνητο μεμονωμένα.

ΟΦΕΛΗ
 • Καλύτερη κατανόηση της αξίας του χαρτοφυλακίου.
 • Ενδελεχής ανάλυση πιθανών κινδύνων.
 • Σαφές χρονοδιάγραμμα και ανάλυση κόστους διαχείρισης χαρτοφυλακίου.
 • Ενσωμάτωση του αναμενόμενου κόστους αποκατάστασης στην τιμή μεταβίβασης του ακινήτου.
 • Άμεση διάθεση των ακινήτων στην αγορά.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
H QRES παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στους πελάτες της σε κάθε στάδιο των συναλλαγών τους, από τον εντοπισμό των κατάλληλων προοπτικών επένδυσης μέχρι την επιτυχημένη ολοκλήρωση της συναλλαγής.
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ, ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ QRES ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ
 • Εντοπισμό Επενδυτικών Ευκαιριών
 • Underwriting
 • Οικονομικό Μοντέλο
 • Due Diligence 
 • Χρηματοδότηση Έργου
 • Εμπορικές Διαπραγματεύσεις
 • Υποστήριξη Πώλησης Ακινήτου
DUE DILIGENCE
Η QRES παρέχει υπηρεσίες onboarding των ακινήτων στους οργανισμούς εξυπηρέτησης δανείων, διεξάγοντας παράλληλα, τους απαραίτητους ελέγχους, σε συνάρτηση με τη διαχείριση και διάθεσή τους.
ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ

Νομικό Due Diligence

Νομικός έλεγχος φακέλου του ακινήτου, προετοιμασία αναφοράς αποτελεσμάτων ελέγχου, καθώς και των διορθωτικών ενεργειών.

Φορολογικές Υπηρεσίες

Συντονισμός με επιλεγμένους εξωτερικούς συμβούλους, σε συνάρτηση με την έγκαιρη επίτευξη της φορολογικής συμμόρφωσης των ακινήτων.

Υποστήριξη

Διαπραγμάτευση και έλεγχος των συμφωνητικών πώλησης και αγοράς, έκδοση πιστοποιητικών του δήμου και του υποθηκοφυλακείου και παράδοση του ακινήτου.

Υπηρεσίες Εκτίμησης Αξίας

Συντονισμός, διαχείριση έργου και έλεγχος των εξωτερικών εκτιμητών, καθώς και εκτίμηση των ακινήτων.

ΟΦΕΛΗ
 • Άμεση και αποτελεσματική επίλυση νομικών, τεχνικών και φορολογικών ζητημάτων.
 • Έγκυρη ολοκλήρωση της πώλησης του ακινήτου.
 • Ολοκλήρωση όλου του φάσματος των απαραίτητων ενεργειών, σύμφωνα με το προσυμφωνημένο χρονοδιάγραμμα και κόστος.
 • Τακτική ενημέρωση του πελάτη σε συνάρτηση με την πρόοδο του έργου.