Υπηρεσίες Χρηματοδότηση Έργου

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Η ομάδα της QRES διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο χρηματοδοτικών οργανισμών για τη χρηματοδότηση των έργων σας σε κάθε στάδιο της επένδυσης. Η QRES δύναται να αναπτύξει τα κατάλληλα χρηματοοικονομικά μοντέλα, ώστε να εντοπίζει τις χρηματοδοτικές ανάγκες του έργου.

Η ομάδα μας μπορεί αναλαμβάνει τον εντοπισμό του κατάλληλου χρηματοοικονομικού οργανισμού / σχήματος (π.χ. τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τα κεφάλαια που προέρχονται από δάνεια, κτλ.) καθώς και να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες ως προς τους βασικούς όρους, την προετοιμασία των απαραίτητων εγγράφων και τις σχετικές αναφορές που απαιτούνται.
Συγκεκριμένα, και σύμφωνα με τις επιταγές του πελάτη, η ομάδα μας αναλαμβάνει τον εντοπισμό του κατάλληλου χρηματοοικονομικού φορέα (π.χ. τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τα κεφάλαια που προέρχονται από δάνεια, κτλ.).
Σε αυτό το πλαίσιο και κατά της διάρκεια της υλοποίησης, η ομάδα μας παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες ως προς α) τους βασικούς όρους (πραγματοποιώντας διαπραγματεύσεις και εκ μέρους του πελάτη), β) την προετοιμασία των απαραίτητων εγγράφων και γ) τις σχετικές αναφορές που πρέπει να συνταχθούν από τον δανειστή στον χρηματοπιστωτικό φορέα.