Υπηρεσίες Διαχείριση Ακινήτων

1

Commercialisation

Η QRES προσφέρει

  • Τη διαχείριση και εποπτεία των χαρτοφυλακίων REO ακινήτων.
  • Τη διαχείριση του δικτύου των Real Estate εκπροσώπων, που ειδικεύονται σε συγκεκριμένα είδη ακινήτων ανά γεωγραφική περιοχή.
  • Την επικοινωνία με δυνητικούς επενδυτές, μέσω μιας ευρείας βάσης δεδομένων.
  • Τον εντοπισμό πιθανών αγοραστών για συγκεκριμένα ακίνητα.
  • Την παρακολούθηση της ζήτησης ενός ακινήτου και την υποβολή αιτήματος εκτίμησης, σε περίπτωση που το κόστος δε συνάδει με τα επίπεδα της υπόλοιπης αγοράς.
2

Onboarding

Η QRES αναλαμβάνει ολόκληρο το φάσμα της διαχείρισης, από τo due diligence μέχρι και την εκτέλεση της συναλλαγής. Η ομάδα μας υποστηρίζει τον Ιδιοκτήτη ή τον Servicer και διαχειρίζεται άμεσα και αποτελεσματικά τη διαδικασία onboarding.

3

Υπηρεσίες Άμεσης Μεταβίβασης

Προκειμένου να διασφαλίσει την έγκαιρη και άμεση μεταβίβαση ακινήτων, η QRES διενεργεί αποτελεσματικό συντονισμό των νομικών και τεχνικών ομάδων, επιτυγχάνοντας αφενός την καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης και αφετέρου την εφαρμογή των απαραίτητων διαδικασιών μεταβίβασης.

4

Διαχείριση Δικτύου Συνεργατών

Με στόχο τη διασφάλιση οικονομιών κλίμακας και την επίτευξη αποτελεσμάτων υψηλής ποιότητας, η QRES διαχειρίζεται ένα εκτενές δίκτυο συνεργατών που παρέχει υπηρεσίες προσαρμοσμένες στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και στις ανάγκες του εκάστοτε χαρτοφυλακίου (νομική και μεσιτική διαχείριση, διαχείριση ακινήτων κοκ).

5

Διαχείριση και Εποπτεία Έργων

Η ομάδα της QRES παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε τεχνικό επίπεδο, αναλαμβάνει τη διαχείριση και ανάπτυξη έργων, είτε πρόκειται για ένα συγκεκριμένο ακίνητο είτε για ένα χαρτοφυλάκιο ακινήτων, ενώ παράλληλα συντονίζει και εποπτεύει την ολοκλήρωση εργασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη.

6

Προϋπολογισμός και Παρακολούθηση Κεφαλαιουχικών Δαπανών

Ανεξάρτητα από τη διαχείριση έργου, η ομάδα της QRES προϋπολογίζει, παρακολουθεί και εποπτεύει τις κεφαλαιουχικές δαπάνες των έργων. Αυτό περιλαμβάνει ενδελεχή ανάλυση και αναφορά, προσαρμοσμένη στις επιταγές του εκάστοτε Φορέα ή Επιτροπής.

7

Διαχείριση Λειτουργιών Ακινήτων

Η QRES αναλαμβάνει την ευθύνη, τον συντονισμό και την εποπτεία της διαχείρισης μισθωμάτων, ασφαλίσεων, πρόσβασης υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και άλλων λειτουργιών.

8

Επιχειρησιακή Αναδιάρθρωση

Η QRES αναλαμβάνει την επιχειρησιακή αναδιάρθρωση για το σύνολο των ακινήτων ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των συμβουλευτικών υπηρεσιών, εποπτείας ή/και υλοποίησης. Οι λειτουργίες αυτές έγκεινται είτε σε ανακαινίσεις κατοικιών, επανεξοπλισμό, είτε σε αλλαγή χρήσης του ακινήτου, αναδόμηση/ανακαίνιση ξενοδοχειακών μονάδων, κ.ά.

9

Υπηρεσίες Marketing και Προώθησης Ακινήτων

Η ομάδα της QRES αναλαμβάνει την προώθηση των real estate ακινήτων σε επίπεδο marketing, τα οποία προορίζονται για πλειστηριασμό. Σε αυτό το πλαίσιο, η εταιρεία διενεργεί μία πλήρη αναφορά σχετικά με το εκάστοτε ακίνητο και καταγράφει ολόκληρο το φάσμα των πληροφοριών που απαιτούνται από έναν δυνητικό αγοραστή. Παράλληλα, συντονίζει και ενημερώνει τόσο τους εκπροσώπους όσο και τους αγοραστές, αναφορικά με το ακίνητο και τη διαδικασία του πλειστηριασμού.

10

Διαχείριση REOCO 

Η QRES αναλαμβάνει επιπλέον, τη διαχείριση REOCO, όπως απαιτείται βάσει του πλάνου της Τράπεζας ή του επενδυτή. Η ομάδα μας κατευθύνει τους Ιδιοκτήτες σχετικά με την εξαγορά του ακινήτου, υλοποιεί τη στρατηγική, ενώ παράλληλα συμμετέχει στους πλειστηριασμούς. Σε ευρύτερο πλαίσιο, η εταιρεία θέτει σε εφαρμογή το σχετικό επιχειρηματικό πλάνο, από την εξαγορά και τη διαχείριση της πώλησης, μέχρι τον συντονισμό με την Τράπεζα ή τον επενδυτή.