Υπηρεσίες Εναλλακτικές Επενδύσεις

FUNDS

Η QRES παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε μεγάλους διεθνείς οργανισμούς χρηματοδοτήσεων αναφορικά με real estate επενδύσεις, σε Ελλάδα και Κύπρο. Παράλληλα, έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία ενός επενδυτικού οργανισμού στο Λουξεμβούργο – την QCG capital, που ανήκει μερικώς στον όμιλο Qualco, έχοντας συνεισφέρει σε κάθε πτυχή του σχετικού επιχειρηματικού πλάνου.

Επιπρόσθετα, η QRES παρέχει συχνά, οικονομική υποστήριξη στη δημιουργία συνεργειών και κοινοπραξιών επενδύσεων ευρείας κλίμακας.

Διαθέτοντας πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στον τομέα του real estate, η ομάδα της QRES στηρίζει οργανισμούς χρηματοδότησης σε συνάρτηση με τον σχεδιασμό της επενδυτικής τους στρατηγικής, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Κύπρο. Οι επενδύσεις αυτές συνοψίζονται είτε σε άμεσες, εστιασμένες αμιγώς σε real estate ακίνητα, είτε σε έμμεσες, που αφορούν στην εξαγορά μετοχών δημοσίων ή ιδιωτικών εταιρειών, οι οποίες διαχειρίζονται αυτά τα ακίνητα.

Έμμεσες Real Estate Eπενδύσεις

Ένας σημαντικός αριθμός συναλλαγών real estate ακινήτων μετουσιώνονται σε εξαγορές μετοχών τόσο δημοσίων όσο και ιδιωτικών εταιρειών, που διαχειρίζονται τα συγκεκριμένα ακίνητα.

H QRES προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες αναφορικά με τις επενδύσεις αυτές ενώ προβαίνει στη δημιουργία συνεργειών μεταξύ επενδυτών παρόμοιων επενδυτικών στρατηγικών, ανάλογα με την εκάστοτε συναλλαγή.

Επιπρόσθετα, η QRES δρα ως συμβουλευτικός οργανισμός εταιρειών επενδύσεων Real Estate στην Ελλάδα μέσω του εντοπισμού νέων επενδυτικών στόχων, καθώς και μέσω της διαχείρισης και διάθεσης των περιουσιακών τους στοιχείων.